Vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen

Maak nu een vaststellingsovereenkomst voor ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen met onze documentengenerator.

 • Vaststellingsovereenkomst op maat
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Direct na invullen klaar voor gebruik
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Helaas gaat het met uw bedrijf niet goed. Maar door een of meerdere werknemers te ontslaan, kunt u erger voorkomen of zelfs een faillissement afwenden. Hoe werkt dit?

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Meer informatie over het proces kunt u vinden in de e-paper werknemer ontslaan.

Waar toetst het UWV uw ontslagaanvraag op?

 • Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden,
 • De juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen (afspiegelingsbeginsel),
 • Het moet niet mogelijk zijn om de werknemer binnen een redelijke termijn te herplaatsen.

Wat zijn de bedrijfseconomische redenen om uw werknemers te ontslaan?

 • Dreigend faillissement
 • Slechte financiële situatie -Structureel minder werk of omzet
 • Reorganisatie
 • (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • Outsourcing
 • Sluiting van een vestiging
 • Vervallen van loonkostensubsidie

Heeft u wel een arbeidsovereenkomst die u kunt beëindigen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen met een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden als er een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Anders heeft de werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Wat komt er in de vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden te staan?

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Reden van het ontslag
 • Ter waarborging van de WW-rechten van werknemer: dat werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en dat er geen dringende redenen zijn voor het ontslag
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • Hoe te handelen door partijen in de periode tot de einddatum
 • De afspraak dat werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt -Hoe het dienstverband verder op onderdelen wordt afgewikkeld
 • Welke post-contractuele verplichtingen blijven gelden

Op welk moment moet ik de vaststellingsovereenkomst met mijn werknemer sluiten?

In de vaststellingsovereenkomst komt de einddatum van de arbeidsovereenkomst te staan. Voor het bepalen van die einddatum is het in beginsel niet nodig rekening te houden met een opzegtermijn. Maar het UWV hanteert wel een opzegtermijn, de zogenoemde fictieve opzegtermijn. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn die voor de werkgever geldt. Pas na het verstrijken van de fictieve opzegtermijn zal de werknemer een WW-uitkering kunnen ontvangen. Omdat de fictieve opzegtermijn ingaat op de eerste van de maand ná de maand waarin partijen tot overeenstemming zijn gekomen, is het belangrijk tijdig tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst over te gaan.

Een voorbeeld: Stel de einddatum is 1 september en de (fictieve) opzegtermijn is 1 maand. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst moet dan uiterlijk 31 juli plaatsvinden om de werkloosheidsuitkering op 1 september te laten starten.

Wat is een transitievergoeding en heeft de werknemer hier recht op?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding wordt transitievergoeding genoemd. Het recht op een transitievergoeding bestaat niet bij een beëindiging met wederzijds goedvinden dat tot stand komt met behulp van een vaststellingsovereenkomst. U kunt er dus voor kiezen om helemaal geen vergoeding te betalen of in ieder geval daarover te onderhandelen. Maar de kans dat de werknemer met het ontslagvoorstel instemt, is dan niet groot. Het komt er vaak op neer dat toch de transitievergoeding moet worden betaald.

Hoe zit het met het eventueel overeengekomen concurrentiebeding en relatiebeding en de geheimhoudingsplicht van de werknemer als ik een vaststellingsovereenkomst sluit?

Wanneer u uw vaststellingsovereenkomst maakt, zal de vraag voorbijkomen of er een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding van toepassing is. Bij toepasselijkheid hiervan, nemen we bepalingen hierover op in de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kunnen we deze ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand houden.

Zelf een vaststellingsovereenkomst tijd opstellen

Met de DAS documentengenerator kunt u heel eenvoudig zelf een vaststellingsovereenkomst op maat opstellen. Het is een kwestie van een vragenlijst invullen en downloaden.

Aanvullend juridisch advies nodig?

Maak gebruik van aanvullend juridisch advies. U kunt aanvullend juridisch advies bestellen, nadat u het document heeft gegenereerd.

Start hier: Genereer een vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische of organisatorische redenen