Vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen

Maak nu een vaststellingsovereenkomst voor ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen met onze documentengenerator.

 • Vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen op maat
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Direct na invullen klaar voor gebruik

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Helaas gaat het met je bedrijf niet goed. Maar door een of meerdere werknemers te ontslaan, kun je erger voorkomen of zelfs een faillissement afwenden. Voor zulk ontslag kun je een vaststellingsovereenkomst bedrijfseconomische redenen gebruiken. Hoe werkt dit?

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

Wat toetst het UWV?

 • Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden.
 • De juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen (afspiegelingsbeginsel).
 • Het moet niet mogelijk zijn om de werknemer binnen een redelijke termijn herplaatsen.

Wat zijn de bedrijfseconomische redenen om je werknemers te ontslaan?

 • Dreigend faillissement
 • Slechte financiële situatie - structureel minder werk of omzet
 • Reorganisatie
 • (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
 • Outsourcing
 • Sluiting van een vestiging
 • Vervallen van loonkostensubsidie

Kun je de arbeidsovereenkomst wel beëindigen?

In de arbeidsovereenkomst moet een tussentijdse opzegmogelijkheid zijn opgenomen. Alleen dan kan de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst beëindigd worden. Anders heeft de werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Wat staat in de vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden?

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Reden van het ontslag
 • Om de WW-rechten van werknemer te waarborgen: werkgever heeft het initiatief om het dienstverband te beëindigen en er zijn geen dringende redenen voor het ontslag (?begrijp ik niet – er zijn toch wél dringende redenen voor het ontslag?)
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
 • Hoe te handelen door partijen in de periode tot de einddatum
 • De afspraak dat werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt - hoe het dienstverband verder op onderdelen wordt afgewikkeld
 • Welke verplichtingen blijven gelden na de einddatum

Wanneer sluit je de vaststellingsovereenkomst met je werknemer?

In de vaststellingsovereenkomst komt de einddatum van de arbeidsovereenkomst te staan. Voor het bepalen van die einddatum is het ?in beginsel? niet nodig rekening te houden met een opzegtermijn. Maar het UWV hanteert wel een opzegtermijn, de zogenoemde fictieve opzegtermijn. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn die voor de werkgever geldt?en je hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn?-zie twee zinnen eerder). Pas na het verstrijken van de fictieve opzegtermijn kan de werknemer een WW-uitkering krijgen. Omdat de fictieve opzegtermijn ingaat op de eerste van de maand ná de maand waarin partijen tot overeenstemming zijn gekomen, is het belangrijk tijdig de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Een voorbeeld. Stel, de einddatum is 1 september en de (fictieve) opzegtermijn is één maand. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst moet dan uiterlijk 31 juli plaatsvinden om de werkloosheidsuitkering op 1 september te laten starten.

Wat is een transitievergoeding en heeft je werknemer hier recht op?

Wanneer het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding wordt transitievergoeding genoemd. Het recht op een transitievergoeding bestaat niet bij een vaststellingsovereenkomst na beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Je kunt er dus voor kiezen om helemaal geen vergoeding te betalen of in ieder geval daarover te onderhandelen. Maar de kans dat je werknemer met het ontslagvoorstel instemt, is dan niet groot. Het komt er vaak op neer dat je toch de transitievergoeding moet betalen.

Hoe zit het met het concurrentiebeding en relatiebeding en de geheimhoudingsplicht van de werknemer?

Wanneer je de vaststellingsovereenkomst maakt, is er ook de vraag of er een concurrentiebeding, relatiebeding en/of geheimhoudingsbeding van toepassing is. Zo ja, dan neem je bepalingen hierover op in de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kun je die bepalingen ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst in stand houden.

Hoe werkt het?

Start de vragenlijst. Beantwoord de vragen. Je krijgt daarbij uitleg. Aan de hand van jouw antwoorden krijg je een vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische reden op maat.

Voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen